فیلم آموزشی لاپارسکوپی , جراحی چاقی

فیلم آموزشی عمل جراحی باندینگ معده (حلقه معده)1
فیلم آموزشی عمل جراحی باندینگ معده (حلقه معده)2
فیلم آموزشی عمل جراحی باندینگ معده (حلقه معده)3
فیلم آموزشی عمل جراحی بای پس معده 1
فیلم آموزشی عمل جراحی بای پس معده 2
فیلم آموزشی عمل جراحی بای پس معده 3
فیلم آموزشی عمل جراحی اسلیو معده